Archive for ซอฟแวร์

ทำเนียบซอฟท์แวร์

ทำเนียบซอฟท์แวร์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ง่ายในการค้นหาซอฟท์แวร์ด้านการก่อสร้าง ซึ่งซอฟท์แวร์ที่แสดงนี้จะเน้นที่มีจำหน่ายหรือพัฒนาในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสอบถามปัญหาการใช้งานได้ง่าย หากท่านเป็นบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ในประเทศหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ต้องการแสดงรายชื่อในทำเนียบนี้ ซึ่งทางเว็ปไซต์จะไม่คิดค่าโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น โดยเมล์มาที่ info@thaicontractors.com

โปรแกรมเขียนแบบ โมเดล และระบายสีภาพ (Drafting,Modeling and Rensering)


โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม ( Architectural Design and Drafting)


โปรแกรมออกแบตกแต่งภายใน (Interior Design and CRM)

  • Planit Fusion โปรแกรมออกแบบตกแต่งภายใน โดยการเขียนแปลนห้อง แล้วลาดเฟอร์นิเจอร์มาวาง โดยเลือกออกแบบเป็น 3 มิติได้ทันที พร้อมแสดงใบเสนอราคาและบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้ง่าย  ยอดนิยมที่สุดในประเทศไทย, Planit International Ltd., UK, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด


โปรแกรมบริหารโครงการ (Project Management)


โปรแกรมก่อสร้าง 5 มิติ (Virtual Construction)

  • Constructor 2008 โปรแกรมการจำลองการก่อสร้าง 5 มิติ โดยการโมเดลอาคารเป็น 3 มิติ และถอดปริมาณวัสดุจากอาคาร 3 มิติ และวางแผนงานก่อสร้าง พร้อมนำเสนอเป็นภาพเสมือนการก่อสร้างจริง ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างประมาณราคา วางแผนงานได้อย่างแม่นยำ และนำเสนอได้อย่างมือาชีพ Vico Software, Hungary, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • Cost Manager 2008 โปรแกรมตรวจสอบต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงแต่ละหมวดในแต่ละสัญญาหรืองวดงาน Vico Software, Hungary, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • Change Maneger 2008 โปรแกรมตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของแบบก่อสร้าง DWG ในแต่ละชุดที่ได้รับว่าแต่ละไฟล์มีงานเพิ่มลด จุดใดบ้าง เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ Vico Software, Hungary, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • DDS-CAD 2008 Electrical, HVAC, PIPING โปรแกรมออกแบบ โมเดล และประมาณราคา : งานไฟฟ้า งานระบบ HVAC และงานท่อ 3 มิติ โดยสามารถโมเดล 3 มิติจากโปรแกรม Archicad, Revit หรือไฟล์ IFC, DDS, Norway, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด


โปรแกรมวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering and Drating)

ให้ความเห็น

ทำเนียบซอฟท์แวร์

โปรแกรมวางแผนให้ธุรกิจดำเนินการต่อเนื่อง (BCP- Business Continuity Planning)

  • LDRPS 10 โปรแกรมวางแผนให้ธุรกิจสามารถดำเนินนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถกู้ข้อมูลทั้งหมดกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุด ซึ่งจำเป็นจะต้องวางแผนไว้ก่อน Strohl,Inc., USA, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • BIA Professional (Business Impact Analysis) โปรแกรมสำหรับการสำรวจผลกระทบ หากมีการสูญหายของข้อมูลธุรกิจ Strohl,Inc., USA, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • Incident Manager โปรแกรมทดสอบการจำลองการโต้ตอบภายหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งจะทำให้เห็นการประสานงานและติดตามการโต้ตอบการทำงานเมื่อเกิดภัยพิบัติ Strohl,Inc., USA, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
  • Notifind โปรแกรมแจ้งเตือนภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบรายชื่อ ผ่านอีเมล์ โทรศัพท์ SMS เมื่อเกิดภัยพิบัติให้รับทราบข้อมูลได้ทันที Strohl,Inc., USA, บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด


โปรแกรมการบริหารทรัพย์สินและการบริหารอาคาร
(Facilities Management and Asset Management )


โปรแกรมวิศวกรรมปฐพีและธรณี (
Georechnical Engineerin)

ให้ความเห็น

Older Posts »
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.