โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม

โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม
(Architectural Design Software)

คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ และออกแบบ (Computer Aided Drafting / Design) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโปรแกรม CAD นั้นได้เริ่มมีการพัฒนาโปรแกรมกันเมื่อประมาณเกือบ 28 ปีที่แล้ว โดยใช้ในการเขียนแบบเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับอุตสาหกรรมเครื่องกล (Mechanical) โดยสามารถทำงานได้ทั้ง 2 และ 3 มิติ แต่สำหรับด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น เรามักจะเอามาช่วยใกนารเขียนแบบเป็น 2 มิติกันเป็นส่วนใหญ่ โดยหากต้องการนำเสนอผลงานเป็นภาพทัศนียภาพ (Perspective) หรือเป็นภาพเคลื่อนไหว (Animation) จะต้องถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมอื่น โดยทำการสร้างโมเดลอาคารเป็น 3 มิติแล้วทำการระบายสีภาพ (Rendering) หรือสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ผู้ออกแบบสามารถนำเสนอผลงานออกแบบให้กับเจ้าของโครงการได้เห็น และตัดสินใจได้ง่าย แทนการดูแบบก่อสร้าง 2 มิติ ซึ่งยากในการเข้าใจ

โปรแกรม CAD ทั่วไปนั้นจึงเป็นแค่การนำมาประยุกต์ให้ใช้ได้กับงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้างเท่านั้น เพราะสถาปนิกและวิศวกรจะต้องทำงานอีกหลายส่วนที่โปรแกรม CAD ทั่วไปนั้นทำไม่ได้ เช่น ออกแบบบันได ออกแบบหลังคา การประมาณราคา ระบายสีภาพ การทำเงา (Shading) การศึกษารูปทรง Mass Study การศึกษาเรื่องแสงแดด เป็นต้น ตลอดจนหากมีการแก้ไขรูปด้าน แปลนพื้นอาคาร แบบขยาย ก็จะต้องมีการแก้ไขทุกส่วนทีละ รูปด้าน และตัวแปลนเอง ซึ่งทำให้สถาปนิกต้องใช้เวลาในผลิตแบบอีกเป็นเวลานานและทำให้มีโอกาสทำงานผิดพลาดค่อนข้างสูง

ปัจจุบันเจ้าของโครงการ (Project Owner) มักจะต้องการให้สถาปนิกใช้เวลาค่อนข้างสั้นกว่าเดิม และยังมีงบค่าออกแบบ (Design Fee) ค่อนข้างจำกัดกว่าเดิม ดังนั้นสถาปนิกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าเดิม โดยต้องทำงานให้รวดเร็วกว่าเดิม (Faster) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ และผลิตแบบก่อสร้าง (Production) ลง ทำให้สถาปนิกจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะทางแทนเครื่องมือ หรือโปรแกรม CAD ทั่วไปโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. Architectural Programming Software ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้สถาปนิกสามารถรวบรวมความต้องการของเจ้าของอาคารไว้ แล้วเชื่อมโยงระหว่างห้องต่างๆ และชั้นต่างๆ และแสดงเป็นกราฟิคให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ได้ง่าย และยังทำให้สามารถทำให้ BIM ทำงานได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันโปรแกรม Affinity เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาปนิก ซึ่งโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมทั่วไปไม่มีคำสั่งด้านนี้

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trelligence.com/

2. โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ เพื่อให้นักออกแบบสามารถสร้างโมเดลอาคาร หรือผลิตภัณฑ์ได้แบบง่ายๆ ว่าเป็นไปตามที่คิดไว้หรือไม่

2.1 SketchUp ปัจจุบันบริษัท Google ได้ซื้อกิจการและเปลี่ยนเป็น Google Sketchup ไปแล้ว SketchUp 6, SketchUp Pro 6, LayOut, Style Builder, 3D Warehouse ซึ่งเป็นแนวความคิดให้โปรแกรมสามารถทำงานได้ง่าย ทำให้ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นนำปัจจุบันสามารถรับไฟล์จาก Sketchup ได้เกือบทุกโปรแกรม เช่น Revit Architecture, เป็นต้น2.2 อื่นๆ ซึ่งจริงๆ แล้วยังมีอีกหลายโปรแกรมเหมือนกัน แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม

เหมือนกับโปรแกรม SketchUp

3. Computer Aided Architectural Design (CAAD) โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม โดยการใช้คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม CAD เป็นเครื่องมือ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

3.1 โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมบน CAD ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เน้นใช้ CAD

พื้นฐานและบวกคำสั่งที่พัฒนาให้ใช้กังานออกแบบสถาปัตยกรรม

3.1.1 โปรแกรม AutoCAD Architecture ซึ่งใช้ฟังก์ชั่นการเขียนแบบของ AutoCAD มาทำงานด้านสถาปัตยกรรม ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานกับโปรแกรมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือเรียนรู้โปรแกรมมากนัก

สามารถศึกษารายละเอียดได้เพิ่มเติมที่

http://south-apac.autodesk.com/adsk/servlet/
index?id=10499109&siteID=1157326

3.1.2CADian Arch ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาบน Engine ของ CADian เพื่อใช้สำหรับงานสถาปัตยกรรม มีทั้งรุ่น 2 มิติ และ 3 มิติ พัฒนาจากประเทศเกาหลี โดยโปรแกรมเน้นราคาถูก และใช้ทดแทนโปรแกรม CAD อื่นๆ ที่มีราคาสูงกว่า

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.thaicadian.com/index.php?option=com_
content&task=blogcategory&id=1&Itemid=2

3.1.3 Cadไท + AECplus ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยคนไทย โดยใช้ Cad ไทย เป็น Engine ในการเขียนโดยพัฒนาเมนู และบล็อคเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมได้ง่ายขึ้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.etcservice.com/public/products/aec_plus/aec.php

3.2 3.2Object Oriented CAD (OOCAD)

3.2.1 ArchiLineXP โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมจากประเทศฮังการี ที่มีลักษณะหน้าตาเหมือนโปรแกรม ArchiCAD ยังกับแกะเลยทีเดียว แต่มีราคาถูกกว่าประมาณ 30 % สามารถใช้ภาษา C ในการเขียน Object ขึ้นมาได้ แต่ยังไม่รองรับ BIM

3.2.2 ArchiCAD โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมจาก Graphisoft

ประเทศฮังการี ปัจจุบันเพิ่งถูกบริษัท Nemetschek จากประเทศ

เยอรมันซื้อกิจการไป ทำงานได้ทั้ง 2 ระบบคือ Windows และ

Macintosh ซึ่งมีฐานลูกค้าหลักที่กลุ่มประเทศยุโรปเป็นหลัก

รองรับ BIM สามารถสร้างวัตถุแบบปรับค่าได้ (ParametricObject)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.graphisoft.com

โปรแกรม ArchiCAD

3.2.3 VectorWorks Architect โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม ที่พัฒนามา สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับเล็กถึงระดับกลาง ราคาประหยัด โดยปัจจุบันถูกบริษัท Nemetschekจากประเทศเยอรมันซื้อกิจการไป รองรับ BIM

โดยสามารถรองรับได้ทั้งระบบ Windows และ Mac OSสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่

http://www.nemetschek.net/architect/index.php

3.2.4 Allplan BIM Architecture โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม จากบริษัท Nameschek ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีฐานลูกค้าหลักเฉพาะยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันเป็นหลัก ยังไม่มีผู้ใช้งานในประเทศไทย ปัจจุบันได้มีการเข้าไปซื้อโปรแกรมด้านนี้หลายโปรแกรมด้วยกัน

3.2.5 Bentley Architecture ซึ่งเป็นโปรแกรม CAD รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และมีผู้ใช้ที่อเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ใช้นามสกุล DGN รองรับ BIM สามารถสร้างวัตถุแบบปรับค่าได้ (Parametric Object) ซึ่งก็มีการรวบรวมโซลูชั่นด้านนี้มากพอสมควร

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Architecture/

3.2.6 อื่นๆ

4. Parametric Model ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับค่าระยะโมเดลอาคารได้โดยตรง

4.1 Revit Architecture ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมค่ายของ Autodesk เท่านั้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) รองรับไฟล์ IFC รุ่นล่าสุด พัฒนาโปรแกรมโดยบริษัท Autodesk,Inc, USA. เป็นบริษัท CAD ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มียอดขายปี 2007 กว่า 70,000 ล้านบาท โปรแกรม Revit เป็นโปรแกรมเดียวที่มีโซลูชั่นรองรับอย่างครบวงจร ตั้งแต่

§ Revit Architecture งานสถาปัตยกรรม

§ Revit Structure โมเดลอาคารและเขียแนนโครงสร้าง

§ Robot Millennium วิเคราะห์โครงสร้าง

§ Revit MEP ออกแบบงานระบบ MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing)

§ Autodesk Quantity Takeoff * ประมาณราคาก่อสร้าง

§ Autodesk Green Building Studio* โปรแกรมวิเคราะห์พลังงานอาคารผ่านเว็ป

§ Autodesk Naviswork* โปรแกรมตรวจสอบและ 4D Simulation

โดยโปรแกรมนี้จำหน่ายในอเมริกา อาจจะเริ่มจำหน่ายได้ประมาณปี 2552Revit Architecture เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับสถาปนิกให้ทำงานเสร็จได้ในครั้งเดียว จากการเขียนแบบแปลนพื้นเป็น 2 มิติ โปรแกรมจะสร้างเป็น 3 มิติให้เอง ทำให้สามารถได้รูปด้านอาคาร ทั้ง 4 ด้าน รูปตัด ได้ทันทีจากการเขียนแค่แปลนอาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะ รูปด้าน รูปแบบขยายทั้งหมดจะแก้ไขให้เองอัตโนมัติ ทำให้สถาปนิกประหยัดเวลาในการพัฒนาแบบได้มาก และทำให้แบบก่อสร้างลดการขัดแย้งลงได้มาก

ซึ่งโปรแกรมจะทำให้สถาปนิกทำงานเสร็จได้ในครั้งเดียวในโปรแกรมเดียว ดังนี้

 • โมเดลอาคาร
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design)
 • เขียนแบบก่อสร้าง (Drawing)
 • ประมาณราคา (Estimating)
 • ตารางรายการ (Schedule)
 • ศึกษา Mass Study , Sun Study
 • ระบายสีภาพ (Rendering)
 • ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
 • ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality- VR)

โดยบริษัท Autodesk,Inc ได้ออกโปรแกรม Revit มา 2 รุ่น คือ

 • Revit Architecture ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมที่รองรับกับเทคโนโลยี BIM
 • Autocad Revit Architecture โปรแกรมที่ใช้ AutoCAD เป็นพื้นฐานที่คุ้นเคย และใช้ Revit ที่รองรับเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่ http://www.autodesk.com

โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นเป็นการพัฒนาจากโปรแกรมช่วยเขียนแบบ 2 มิติก้าวสู่การจำลองอาคารบนคอมพิวเตอร์เสมือนจริง เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสามารถได้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างที่การทำงานแบบเดิมไม่สามารถทำได้

และโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการทำงานในยุคใหม่ด้วย BIM หากสถาปนิกไม่สร้างโมเดลอาคารไว้ จะทำให้วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ต้องสร้างเอง ซ้ำๆ กันเหมือนๆ เดิม ดังนั้นสถาปนิกจะถูกแรงผลักดันจากรอบข้างให้เคลื่อนตัวเข้าสู่ BIM เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: