โปรแกรมบริหารทรัพยากรอาคาร (Facilities Management Software)

โปรแกรมบริหารทรัพยากรอาคาร (Facilities Management Software)

การบริหารทรัพยากรอาคารเป็นสิ่งที่จำเป็นในขบวนการบริหารอาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการใช้งานสูงสุดด้วยต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำที่สุดซึ่งขบวนการใช้อาคารนั้น ทั่วไปแล้วจะมีระยะเวลายาวนานกว่าขบวนการทำงานในส่วนอื่นๆ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีระยะเวลากว่า 50 ปี และขบวนการบริหารอาคารนั้นมีการใช้งบประมาณประจำสูงกว่าค่าก่อสร้างอาคารเสียอีก ซึ่งสมาคมการบริหารทรัพยากรอาคารนานาชาติ (IFMA-International Facilities Management Association) สำรวจว่าหากมีการบริหารการใช้อาคารอย่างถูกต้องจะทำให้เราสามารถ
ประหยัดค่าดำเนินการได้ถึง 34%

การบริหารทรัพยากรอาคารเป็นรวบรวมเอาขบวนการทำงาน (Process) อาคารสถานที่ (Place) เทคโนโลยี (Technology) และบุคลากร (People) เข้าด้วยกันเพื่อบริหารจัดการอาคารและทรัพยสินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะทรัพย์สินคงที่ เช่น อาคาร เครื่องมือต่างๆ จะมีมูลค่าประมาณ 30-40 % ของแต่ละองค์การ การที่ทำให้ทรัพย์สินที่มีให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การจะทำให้มี
ต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำ สามารถเห็นปัจจัยของต้นทุนที่แท้จริง ทำให้ผู้บริหารการเงิน ผู้บริหารทรัพย์สินดำเนินการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

รูปที่ 51

การบริหารทรัพยากรอาคารเป็นการดำเนินการจากการบริหารพื้นที่จากแปลนพื้นอาคาร ทำให้สามารถทราบพื้นที่ต่าง โดยแบ่งหมายเลขห้อง หรือพื้นที่ใช้สอยตามแผนก และพื้นที่ร่วม (Common Space) และพื้นที่ทางดิ่ง เช่น บันได ลิฟท์ เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้จะทำให้ผู้บริหารแต่ละแผนกและแต่ละระดับต่างนำไปทำงานตาม
หน้าที่ของตนที่รับผิดชอบ

รูปที่ 52
รูปที่ 53

รูปที่ 54


ขบวนการบริหารทรัพยากรอาคารปัจจุบันยังมีการขยายครอบคลุมการ
ทำงานในส่วนสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกด้วย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกัน

นูปที่ 55โดยการบริหารจะเริ่มตั้งแต่ การซื้อ หรือเข้าใช้อาคาร การเข้าใช้งาน การว่างใช้งาน และการต่อเชื่อมกับระบบต่างๆ จนถึง การป้องการ บำรุงรักษา ซึ่งเป็นการดูแลตลอดวงจรการใช้งานอาคาร

รูปที่ 56การบริหารทรัพยกรอาคารเป็นการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆ ในการบริหารจัดการ เช่น CRM (Customer Relation Management) BAS (Building Automation System) ERP (Enterprise Resource Planning) CMMS, IT และ CAFM/FIFM (Computer Aided Facilities Management)

รูปที่ 57เทคโนโลยีของการบริหารทรัพยากรอาคารเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูล ที่เป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือกับแปลนพื้นอาคารหากมีการคลิกที่หน้าจอใด
จอหนึ่งก็จะแสดงให้ดูอีกจอหนึ่งให้เห็นได้ง่ายและทันทีทำให้ไม่สนหรือเข้าใจผิด หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งในแปลนอาคาร ด้านฐานข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติ และในทางกลับด้านก็เช่นกัน

รูปที่ 58

การบริหารทรัพยากรอาคารของโปรแกรม ARCHIBUS มีโมดูล Business Intelligent เพื่อสรุปข้อมูลจากทุกระบบ ในกราฟิคที่ผู้บริหารต้องการเพื่อจะได้สรุปข้อมูลตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

รูปที่ 59


โปรแกรมปัจจุบันยังมีการเชื่อมโยงจากแบบแปลน 2 มิติไปเชื่อมกับโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถแสดงผลเป็น 3 มิติได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถาพของทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี เช่น ท่อประปา ระบบปรับอากาศ เป็นต้น

รูปที่ 60การบริหารทรัพยากรอาคารรุ่นล่าสุดยังมีการเชื่อมโยงกับระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS-Geographic Information System) เพื่อที่จะสามารถดึงข้อมูลจากข้อมูลที่มาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้ง่าย

รูปที่ 61การบริหารทรัพยากรอาคารรวมถึงการบริหารที่ดินแต่ละแปลงที่ครอบครอง ให้ทราบรายละเอียดทั้งหมด พร้อมสรุปรายงานล่าสุดให้ทราบ เช่น มีที่ดินทั้งหมดอยู่กี่ไร่ มีอาคารทั้งหมดอยู่กี่ตารางเมตร จอดรถยนต์ได้กี่คัน เป็นที่ดินต่ำกว่า 10 ไร่ อยู่กี่แปลง เป็นต้น

รูปที่ 62
รูปที่ 63


การสรุปพื้นที่ต่างๆเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานของการบริหารทรัพยากรอาคาร โดยจะมีการคิดต้นทุนย้อนกลับเข้าในแต่ละแผนกเพื่อให้ทราบต้นทุน
ในการดำเนินการที่แท้จริงแทนการยกตัวเขขึ้นมาลอยๆ เช่น ค่าดูแลส่วนกลาง เป็นต้น

รูปที่ 64

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อาคาร จำเป็นจำต้องมีการบำรุงรักษาให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะมีการสำรวจปริมาณของเฟอร์นิเจอร์ประจำปี ทั้งจำนวนและสภาพการใช้งาน ทำให้วางแผนการบำรุงรักษาได้ง่าย โดยสามารถคิดค่าเสื่อมของเฟอร์นิเจอร์ ค่าซ่อมบำรุงจากรูปแบบต่างๆ ได้

รูปที่ 65

การวางแผนหนีหรืออพยบออกจากอาคารเป็นสิ่งที่จำเป็นในการอยู่อาศัยในอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การเกิดเพลิงไหม ้แผ่นดินไหว เป็นต้น
ผู้บริหารอาคารจำเป็นจะต้องมีการวางแผนที่รัดกุม โดยจะต้องมีการประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน และต้องมีการทำการซักซ้อมทุก 6 เดือนเพราะการอพยบหนีภัยที่
มีประสิทธิภาพจะช่วยลดการสูญเสียชีวิตของผู้อยู่อาศัยลงได้มาก

รูปที่ 66แหล่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม :

1. เว็ปไซต์บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด http://www.twoplussoft.com
2. เว็ปไซต์ผู้พัฒนาโปรแกรม ARCHIBUS http://www.archibus.com
3. เว็ปไซต์ International Facilities Management Association http://www.ifma.org

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: